Zwolnienie z podatku dochodowego dla młodych

Zmiana dotycząca pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku będzie obowiązywać od 1 sierpnia 2019. Zwolnienie z podatku dochodowego dla pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych (druk 3551) i tak w art. 21 ust. 1 pkt 148, ustawa wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychodów z umowy zlecenia otrzymywanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. W uzasadnieniu do projektu znajdziemy również informację, że wiek podatnika liczony jest do pełnej daty urodzenia, nie miesiąca ani rocznika. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeśli podatnik kończy 26 lat 25.08.2019 roku i wypłatę otrzyma 30.08.2019 roku, zwolnienie nie będzie mu przysługiwało.

Zwolnienie będzie ograniczone limitem w wysokości 85 528 zł (górna granica opodatkowania wg skali), za wyjątkiem roku 2019, w tym roku limit będzie proporcjonalny – 5/12 * 85528 = 35 636,67 zł, nadwyżka ponad ten limit w 2019 roku podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

W 2019 roku płatnik będzie mógł zaniechać poboru podatku pod warunkiem otrzymania od podatnika pisemnego oświadczenia, w którym to podatnik powinien poinformować, że ww. zwolnienie jemu przysługuje i przychody które otrzymuje będę w całości zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 uopdof. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, zwolnienie podatnik będzie mógł zastosować w rozliczeniu rocznym za 2019 rok.

Od 2020 roku ww. oświadczenie nie będzie już konieczne. Przychody zwolnione z podatku dochodowego na podstawie ww. artykułu, będą wykazywane w PIT-11.