Polityka prywatności

Niniejszym przekazujemy informację o przetwarzaniu danych osobowych. Jej przekazanie jest naszym obowiązkiem, wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Rachunkowe „Bednarska Podatki” Olga Bednarska-Kurzawa z siedzibą w Świdnicy ul. Wrocławska 62/1, tel: 509 641 481, NIP: 8842545141, dalej: Administrator.

2. Będziemy przetwarzać Pani/a dane w celu:

zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług biura rachunkowego, w tym zapewnienia wsparcia przy realizacji obowiązków podatkowych tj. składania w odpowiednich terminach deklaracji, zeznań, prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, przeprowadzania rozliczeń podatkowych, a także prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Podstawą przetwarzania Pani/a danych w tych celach, jest wywiązanie się z postanowień zawartej z Panią/em umowy na świadczenie usług; działania w Pani/a imieniu, w zakresie zawartych pełnomocnictw przed ZUS, KAS, itp. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest otrzymane pełnomocnictwo, w związku z realizacją umowy na świadczenie usług; przechowywania danych w celach dokumentacyjnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z koniecznością wykazania prawidłowości realizowania usług oraz na potrzeby ewentualnej kontroli skarbowej Klientów Biura; wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia naszych ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując ciążące na nas obowiązki prawne, wynikające z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.

3. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. KAS, ZUS, urząd gminy, organy ścigania). Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy systemu informatycznego i serwisu internetowego, kancelarii prawnej oraz bankom.

4. Pani/a dane osobowe przechowywane będą: przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe co stanowi 5 lat następujących po roku, w którym powstał obowiązek podatkowy; przez okres co najmniej 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą – zgodnie z art. 74 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.); przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji – w przypadku dokumentów dotyczących rekojmi i reklamacji (art. 74 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

5. Posiada Pan/i prawo: a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania); b. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania; c. wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

6. Administrator pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS. Podstawa prawna: Rozporządzenie RODO.

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych można kontaktować się z wykorzystaniem danych wskazanych w punkcie 1.

8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy o świadczenie usług przez Biuro.

9. Pani/a dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami. Stanowi korespondencję o charakterze prywatnym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z załącznikami, bez zachowania kopii.