Zaostrzenie przepisów dot. dokumentowania WDT od 1 stycznia 2020 r

Nowelizacja przepisów unijnych spowoduje kilka dość istotnych zmian w zakresie rozliczania transakcji transgranicznych
od 1 stycznia 2020 r. Jedną z nich jest zaostrzenie przepisów dotyczących dokumentowania przez przedsiębiorców WDT (dostawa wewnątrzunijna) oraz stosowania stawki 0% dla tych transakcji.

Warunki, które należy spełniać od 01.01.2020 roku, aby móc stosować stawkę 0% przy dostawach wewnątrzunijnych:

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer NIP dla transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE, który nabywca podał podatnikowi

Niespełnienie  ww. warunku będzie skutkowało obowiązkiem opodatkowania transakcji na zasadach krajowych

2) jeśli informacja podsumowująca zostanie złożona i będzie prawidłowo wykazywać daną transakcję (VAT-UE)

3) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, posiada dowody potwierdzające wywóz sprzedanych towarów z terytorium RP oraz dostarczenie do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego

4) Pisemne oświadczenie nabywcy, gdy transport jest wykonywany przez nabywcę lub na jego rzecz.

  • Po zmianach w takiej sytuacji podatnik dodatkowo powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie powinno zawierać również datę jego wystawienia, dane nabywcy, specyfikację towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz dane osoby przyjmującej towar u nabywcy. Wymogi w zakresie oświadczenia nabywcy są zatem nieco szersze niż przewidziane w Ustawie VAT.

    Nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy pisemne oświadczenie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy.

5) posiadanie dwóch niesprzecznych ze sobą dokumentów potwierdzających dokonanie wysyłki, wydanych przez dwa niezależne od siebie podmioty

Dowodami takimi w myśl Rozporządzenia  mogą być:

  1. Grupa A dowodów:

  • dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;

  1. Grupa B dowodów::

  • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwier­dzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;

  • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;

  • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Co do zasady sprzedawca powinien posiadać co najmniej dwa dowody z grupy A lub jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z grupy B

Zmiany dotkną również magazynów konsygnacyjnych i dostaw łańcuchowych.