Tarcza antykryzysowa

1.DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ
Na czym polega?
Wynagrodzenia pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne będą dofinansowane w wysokości zależnej od spadku obrotów za 2 miesiące w porównaniu z analogicznymi z 2019 (np. luty/marzec z 2019 vs luty/marzec 2020) wg następującej zasady:

– spadek 30% – dofinansowanie do 50% minimalnego wynagrodzenia
– spadek 50% – dofinansowanie do 70% minimalnego wynagrodzenia
– spadek 80% – dofinansowanie do 90% minimalnego wynagrodzenia
Kto może skorzystać?
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, którzy przez okres otrzymywania dofinansowania oraz przez taki sam okres po zakończeniu finansowania utrzymają jednakowy poziom zatrudnienia.
Kto przyznaje i na jaki okres?
Powiatowy Urząd Pracy na okres 3 miesięcy.

Ważne! Dostępność ulgi i jej zakres będą zależne od starosty, a więc sytuacje w powiatach mogą się różnić. Zweryfikuj dostępność wsparcia w twoim Powiatowym Urzędzie Pracy.
Ulgi nie można łączyć z innymi ulgami dofinansowującymi wynagrodzenia.

2.POROZUMIENIA Z PRACOWNIKAMI

Na czym polega?

To możliwość zawarcia z pracownikami porozumienia o czasowym stosowaniu mniej
korzystnych warunków zatrudnienia lub o równoważnym czasie pracy.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów:
– jego łączne obroty z dwóch dowolnych miesięcy po 1.01.2020 r. były niższe o min. 15% niż łączne obroty z dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r., albo
– wystąpił u niego spadek obrotów o min. 25%,  obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego
Dodatkowe kryteria: Brak zaległości publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 (za brak zaległości uznaje się również zawarcie układu ratalnego).

3. OBNIŻENIE WYMIARU PRACY Z DOFINANSOWANIEM
Na czym polega?
Pracodawca może jednostronnie obniżyć wymiar pracy pracownika o 20% ale do nie mniej niż pół etatu i do wynagrodzenia nie mniejszego niż minimalne. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pokrywa 40% wynagrodzenia (ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia) a także składki na ubezpieczenia społeczne.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów:
– jego łączne obroty z dwóch dowolnych miesięcy po 1.01.2020 r. były niższe o min. 15% niż łączne obroty z dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r., albo
– wystąpił u niego spadek obrotów o min. 25% . obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego
Dodatkowe kryteria:
– brak przesłanek do upadłości i brak zaległości publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 (za brak zaległości uznaje się również zawarcie układu ratalnego).
– można zastosować tylko do pracowników których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczało 15.681 zł brutto.

Kto przyznaje i na jaki okres?
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy na okres 3 miesięcy w ciągu 180 dni od wejścia w życie tarczy antykryzysowej.
Ważne! Ulga będzie przyznawana wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków.

4.POSTOJOWE PRACOWNIKÓW
Na czym polega?
Pracodawca może skierować pracownika na tzw. przestojowe – pracownik nie wykonuje pracy ale pozostaje w gotowości. Pracodawca wypłaca pracownikowi na przestojowym 50% wynagrodzenia, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie, przy czym do kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia koszty wynagrodzenia pokrywane są ze środków FGŚP, które pokrywa również całość składek na ubezpieczenie społeczne.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów:
– jego łączne obroty z dwóch dowolnych miesięcy po 1.01.2020 r. były niższe o min. 15% niż łączne obroty z dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r., albo
– wystąpił u niego spadek obrotów o min. 25% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożył wniosek o ulgę.
Dodatkowe kryteria:
– brak przesłanek do upadłości i brak zaległości publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 (za brak zaległości uznaje się również zawarcie układu ratalnego).
– można zastosować tylko do pracowników których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczało 15.681 zł brutto.

Kto przyznaje i na jaki okres?
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy na okres 3 miesięcy w ciągu 180 dni od wejścia w życie tarczy antykryzysowej.
Ważne! Ulga będzie przyznawana wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków.

5. POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH
Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa.
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.).
Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.
W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.
Wnioski o wypłatę postojowego będzie przyjmował ZUS.
Samozatrudnieni – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
Otrzymają postojowe na warunkach jak wyżej.
7. POZOSTAŁE
a. Zawieszenie wykonywania badań okresowych
Na jaki okres?
Na czas trwania stanu epidemicznego lub stanu zagrożenia epidemicznego. Po zakończeniu trzeba obowiązki zrealizować w okresie 60 dni. Zasada ma obowiązywać wstecznie – od 8 marca 2020 r. Ważne! Badania wstępne lub kontrolne powinny zostać przeprowadzone jak dotychczas. W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia takich badań, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza jest ważne przez 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.

b. Przedłużenie pobytu i pracy cudzoziemców
Na czym polega?
Jeżeli:
– termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca,
– ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy,
– ostatni dzień zezwolenia na pracę, decyzji o przedłużeniu, zezwolenia na pracę sezonową lub ważności oświadczenia, wypadają w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemicznego, terminy te ulegają przedłużeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego stanu.

8. PODATKI I OPŁATY
1.Obniżenie dochodu za 2019 o stratę za 2020
Na czym polega?
Możliwość jednorazowego obniżenia przychodu lub dochodu za 2019 (a w przypadku spółek – za odpowiedni rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy zakończony stratą w okresie 31.12.2019-1.01.2021) o wartość poniesionej w 2020 straty (do 5 000 000 zł).

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorcy, którzy w 2020 poniosą stratę a ich łączne przychody za 2020 r. będą o 50% niższe niż w 2019.

2. Inne udogodnienia podatkowe
Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w trakcie roku (np. zaliczki ustalone w oparciu o dochody i zobowiązania podatkowe z 2019)
Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o niezapłacone zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni.

3. Brak opłaty prolongacyjnej
Przy składaniu wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie składek ubezpieczeniowych nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.
W projektowanym przepisie zaproponowano regulację, dzięki której z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna nie będzie naliczana.

4.  Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy (pit-4) od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.)

5.  Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości (art.15p i 15q)

Wprowadzenie przepisów umożliwiających radom gminy:
a. wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
b. przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

6. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

9. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Na czym polega?

Zwolnienie mikrofirm do dziewięciu osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące
Państwo przejmie na trzy miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br.
Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Kto może skorzystać?
Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność przed 1.02.2020, zatrudniający do 9 pracowników i osoby na umowach cywilnoprawnych, którzy nie korzystają ze świadczenia postojowego ani nie obniżają pracownikom wymiaru pracy z dofinansowaniem.

Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność przed 1.02.2020, niezatrudniający pracowników, których przychód w miesiącu poprzedzającym wniosek był niższy niż 15 681 zł.

Kto przyznaje i na jaki okres?
ZUS, dotyczy składek za okres 1.03.2020 – 31.05.2020.

10. MIKROPOŻYCZKA

Na czym polega?
Pożyczka w wysokości 5000 zł oprocentowana 0,05 stopy redyskonta weksli NBP na 12 miesięcy, umarzana po 3 miesiącach jeśli zatrudnienie nie zostało zmniejszone.

Kto może skorzystać?
Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników, którzy prowadzili działalność przed 1 marca 2020.

Kto przyznaje i na jaki okres?
Starosta, jednorazowo.

Ważne! Dostępność ulgi i jej zakres będą zależne od starosty, a więc sytuacje w powiatach mogą się różnić. Zweryfikuj dostępność wsparcia w twoim Powiatowym Urzędzie Pracy.

11. PRZEDŁUŻENIE BANKOWYCH KREDYTÓW OBROTOWYCHUmożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.  – Wzięte za strony internetowej ministerstwa

12. WSPARCIE FIRM TRANSPORTOWYCH PRZEZ ARP W REFINANSOWANIU UMÓW LEASINGOWYCH

13. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy); DOTYCZY SPÓŁEK ZO.O.