Od 1 października Kody GTU

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy Vat   będą zmuszeni do weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. W przypadku, jeśli towar lub usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik będzie zobligowany do przypisania im właściwego kodu GTU oraz właściwej procedury.

Od października stosujemy 2 grupy oznaczeń: cyfrowe oraz literowe

Poniżej przedstawiam kody dotyczące sprzedaży (faktur sprzedażowych):

🔎 Lista kodów Cyfrowych Grup Towarowych GTU:

GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane

GTU_02 – towary, o których mowa w art.103 ust.5aa ustawy – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA

GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje o kodzie CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem olejo białych, parafiny, a także smary plastyczne , smary i preparaty smarowe

GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierów elektronicznych I wyrobów nowatorskich

GTU_05 – Odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15, m.in szkło, papier, tworzywa sztuczne, benzyny, oleje, makulatura, złom

GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory,układy scalone, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10

GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne, wtym środki spożywcze specjalnego przeznaczenia dla osób paliatywnych

GTU_10 – Budynki, budowle i grunty

Oznaczenia świadczenia usług następuje za pomocą symboli GTU_11 – GTU_13

GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, head offices, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, zarządzanie przedsiębiorstwem

GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej( Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1), nawet gdy będzie to refaktura

Lista kodów Literowych dot. Sprzedaży:

SW – Sprzedaż wysyłkowa (sprzedaż dla osób fizycznych poza terytorium Polski)

EE – Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne dla osób fizycznych w innych krajach członkowskich

TP – Transakcje w których zachodzą powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy- do 2 stopnia pokrewieństwa I powinowactwa

TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona

TT_D – Dostawa poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona

MR_T – Usługi turystyczne rozliczane w procedurze marży

MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, samochodów używanych – p;rocedura Vat Marża

I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV – Transfer bonu jednego użycia dla podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8A ust. 1 ustawy o Vat

B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towaru lub świadczenie usługi (w ramach bonu jednego przeznaczenia) na rzecz podatnika, który bon wyemitował zgodnie z art 8ba ust.4 ustawy o Vat

B_MPV_PROWIZJA – Usługi pośrednictwa oraz inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia opodatkowanych zgodnie z art 8b ust.2 ustawy o Vat

MPP – Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Zwracam uwagę, że należy zweryfikować zgodnie z przepisami faktury które podlegają procedurze MPP. Pisałam o tym w artykule Split payment-mechanizm podzielonej płatności- artykuł dostępny na stronie www.bednarskapodatki.pl

Powyższym kodem nie można oznaczyć faktur, które nie podlegają procedurze MPP, mimo że opłacamy je w podzielonej płatności.

🔎 Dodatkowe oznaczenia dowodów sprzedaży:

– RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny z Kas Rejestrujących

– WEW – Dokument wewnętrzny

– FP – Faktura o której mowa w art. 109 ust. 3D ustawy o VAT – faktura do paragonu

Powyższe oznaczenia należy wykazać w pliku JPK, który jest wysyłany przez  biuro rachunkowe do urzędu skarbowego w imieniu klientów, jednakże  to klient ma obowiązek zweryfikować, który kod dotyczy danych towarów i usług. W związku z tym mimo braku obowiązku oznaczeń kodów GTU na fakturach, drodzy przedsiębiorcy pomóżcie swoim księgowym i wykazujcie te oznaczenia.